INNGÅELSE AV INTENSJONSAVTALE

Jeg er interessert i å overta en urmakervirksomhet, og i den forbindelse foreslår selger at vi inngår en intensjonsavtale før vi går videre i prosessen mot en mulig overføring av virksomheten (aksjene). 

Jeg skjønner ikke helt hva som er meningen med en intensjonsavtale. Hvis en slik avtale er relevant for oss, hva bør den i så tilfelle inneholde?   

n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 2 2018, s. 29)

En intensjonsavtale er en avtale som angir at partene ønsker gå inn i en prosess for å forhåpentligvis komme frem til en endelig avtale om ett eller annet, i ditt tilfelle overdragelse av aksjene i urmakervirksomheten. Det er ikke noe lovkrav om å inngå slik avtale, og det er i all hovedsak avtalefrihet med tanke hva partene kan regulere i en slik avtale.  

En intensjonsavtale kan være på sin plass i tilfelle hvor partene av ulike grunner ennå ikke er i posisjon til å inngå endelig avtale, men at man har kommet til et stadium i prosessen hvor man er enige om noen grunnelementer i en eventuell fremtidig avtale. 

En intensjonsavtale vil ha avtalerettslig betydning i forhold til at partene ved å inngå en slik avtale er enige om at man ikke har inngått endelig avtale før avtale som regulert i intensjonsavtalen er inngått. Dette vil redusere risiko for tvist om endelig avtale er inngått, påstand om dobbeltsalg ol. 

En intensjonsavtale bør tilpasses det enkelte forhold og partenes interesser og behov. På generelt grunnlag kan følgende forhold tenkes relevante: 

(a) Kort om bakgrunnen for inngåelse av intensjonsavtalen, i ditt tilfelle at partene i den senere tid har diskutert mulig overdragelse av aksjene i urmakerselskapet, og at intensjonsavtalen inneholder en oppsummering av de vilkårene/hovedpunktene partene er enige om og som skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Eksempelvis kan kjøpesum og/eller prinsipper for fastsettelse av kjøpesummen angis. 

(b)Presisering av at intensjonsavtalen ikke innebærer noen juridisk forpliktelse til å inngå avtale om gjennomføring av transaksjonen, men kun er ment å være uttrykk for partenes intensjoner og ønske om å fremforhandle endelig avtale. 

(c)Vesentlige forutsetninger for inngåelse av endelig avtale bør angis. Graden av regulering vil variere fra sak til sak. Eksempler på forutsetninger kan være: 

  • Due diligence-gjennomgang med et for kjøper tilfredsstillende resultat
  • Signering av avtaleverk
  • Godkjennelse av transaksjonen fra styrene i de involverte selskapene.

(d)Hvilke garantier den endelige avtalen skal inneholde. Graden av regulering vil variere fra sak til sak. 

(e)En tidsplan som blant annet gir en angivelse på antatt forhandlingstid, og at intensjonsavtalen eventuelt faller bort dersom partene ikke har inngått endelig avtale innen en viss dato. 

(f)Om en eller begge parter forplikter seg til ikke å innlede eller videreføre forhandlinger med andre i en viss periode (eksklusivitet). En slik eksklusivitet for deg som potensiell kjøper vil gi deg ro til å vurdere et mulig kjøp, samtidig som du ikke løper risiko for at du ikke gis mulighet til å kjøpe etter å ha brukt tid og penger på en kjøpsprosess. 

(g)At potensiell kjøper gis mulighet til en gjennomgang av selskapets finansielle, juridiske og tekniske forhold (Due Diligence) og når Due Diligence planlegges gjennomført og avsluttet. Hvis det i intensjonsavtalen er fastsatt en (foreløpig) kjøpesum, kan det være aktuelt å ta med bestemmelser om hva slags due diligence-funn som skal kunne gi grunnlag for krav om prisreduksjon. 

(h)At partene forplikter seg til ikke å gi noen uvedkommende informasjon om at det føres samtaler/forhandlinger vedrørende en mulig transaksjon (konfidensialitet). 

(i)Bestemmelse om kostnadsdekning. Dersom endelig avtale ikke kommer i stand, bør det fremgå av intensjonsavtalen hvem som skal bære kostnadene som er pådratt i prosessen. 

(j)At partenes forpliktelser knyttet til intensjonsavtalen er betinget av signering av et endelig avtaleverk, gjerne innen en viss dato, og at intensjonsavtalen skal anses terminert og at partene ikke kan utlede noen rettigheter eller forpliktelser av intensjonsavtalen (med unntak av blant annet konfidensialitet) dersom endelig avtaleverk ikke er signert innen denne datoen. En slik dato kan selvsagt endres senere i prosessen, forutsatt at partene er enige om det. 

(k)Bestemmelse om lovvalg og verneting. 

Vurderinger av skattemessige og andre relevante juridiske forhold ved transaksjonen bør gjennomføres før man inngår intensjonsavtale, slik at man unngår risiko for nye diskusjoner og/eller forhandlinger på et senere tidspunkt 

Ved inngåelse av og forhandlinger rundt en intensjonsavtale bør partene søke bistand fra advokat slik at de ikke trår feil. 

Lykke til! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *