Mulighet for midlertidig ansettelse for to år?

Jeg er i ferd med å sette i gang en ansettelsesprosess hvor jeg ønsker en ansatt på toårskontrakt som selger i butikken min. Dette fordi jeg ønsker å ha kontroll på mine ansatte, da jeg er skeptisk til de økonomiske utsiktene fremover. Kan jeg utlyse en slik midlertidig stilling og inngå toårskontrakt? n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 3 2016, s. 24)

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt og hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidstakeren er ved fast ansettelse ansatt til arbeidsavtalen blir sagt opp av enten arbeidstaker selv eller arbeidsgiver (etter saklig oppsigelse eller avskjedigelse). 

Etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 første ledd kan avtale om midlertidig stilling likevel inngås i følgende tilfeller: 

 

a)når arbeidet er av midlertidig karakter 

b)for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) 

c)for praksisarbeid 

d)med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten 

e)med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller 

f)for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker. 

 

Unntakene er uttømmende, slik at det ikke er adgang til å inngå avtale om midlertidig ansettelse i andre tilfeller enn de som angis i lovbestemmelsen.  

Jeg kan ikke se at alternativene a) til og med e) synes å kunne gjøres gjeldende på den planlagte ansettelsen din. 

Aml. § 14-9 første ledd bokstav f) ble tilføyd lovbestemmelsen med virkning fra 1. juli 2015 og gir anledning til midlertidig ansettelse på såkalt generelt grunnlag for en periode på opp til 12 måneder. Oppgavene som skal utføres trenger ikke være midlertidige, men kan også være av varig art. For å begrense adgangen til gjentatte midlertidige ansettelser er det innført karantene ved avslutning av ansettelsesperioden, kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig etter denne bestemmelsen og begrensninger i adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. 

Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter bokstav f) ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for deg som arbeidsgiver. Karantenen etablerer et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag, også den tidligere midlertidig ansatte personen. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser innenfor samme art av virksomheten. Det vil derfor ikke være mulig å ansette midlertidig på generelt grunnlag 2 x 12 måneder etter hverandre.  

Dersom du ønsker å beholde den ansatte etter utløpet av 12 månedersperioden må den ansatte enten få tilbud om videre fast ansettelse eller en midlertidig ansettelse på grunnlag av alternativene a) til e), forutsatt at slikt alternativ eksisterer, se over. 

Kvoten for antall ansatte er 15 %, men minst én arbeidstaker. Ved beregningen av kvoten tas utgangspunkt i antall arbeidstakere i virksomheten, det vil si både hel- og deltidsstillinger, samt midlertidig og faste ansatte. Innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere faller utenfor. Kvoten beregnes på tidspunktet for ansettelsen. Merk at Arbeidstilsynet fører tilsyn med antall midlertidige ansettelser etter bestemmelsen. 

Basert på det ovennevnte regelverk må du som arbeidsgiver foreta en vurdering av om du ønsker å ansette i midlertidig stilling i maksimum 12 måneder eller i fast stilling. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *