Noen har kopiert smykkene mine!

Jeg er gullsmed og designet i 1985 en særegen smykkeserie som har solgt godt i alle år. 

For tre måneder siden gjorde en forhandler meg oppmerksom på at en konkurrerende forhandler av ham solgte smykker som var til forveksling lik smykkeserien min. Jeg undersøkte dette nærmere, og det viste seg å være korrekt. Smykkene er etter det jeg kan se kopier av min smykkeserie.  

Jeg har ikke registrert designet. 

Kan jeg gjøre noe for å få stoppet dette?n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 5 2018, s. 26)

Henvendelsen din gjelder hvorvidt smykkeserien din kan tenkes å ha vern etter åndsverkloven og/eller markedsføringsloven og hvorvidt dette vernet er krenket gjennom kopismykkene, samt hvilke momenter som kan fremmes i en eventuell henvendelse til produsent/distributør av kopismykkene. 

Åndsverkloven gir opphavsrett til den som skaper et åndsverk. Det er enkelt forklart tre vilkår for opphavsrettsbeskyttelse. For det første må frembringelsen være innenfor det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område. Dette vilkåret favner veldig vidt og smykker er etter vår vurdering mest sannsynlig dekket av vilkåret. For det andre må frembringelsen være skapt på bakgrunn av skapende åndsarbeid. For det tredje må frembringelsen ha verkshøyde. Dette siste vilkåret stiller krav til innsatsen som ligger bak skapelsen. Det som er skapt må være originalt og ha et individuelt preg.  

For å vurdere det siste vilkåret kreves det en del tilleggsinformasjon, som blant annet prosessen rundt skapelsen av smykkeserien. 

Samtlige vilkår må være oppfylte for at man skal vinne opphavsrett, men i praksis er det gjerne vurderingen av om produktet man ønsker opphavsrett til tilfredsstiller kravet om verkshøyde som er avgjørende for vurderingen. Denne vurderingen går ut på om tingen når opp til det nivået man ønsker å beskytte i åndsverkloven. Du kan tenkes å ha tilstrekkelig vern dersom du selv tegnet smykkeserien, men vurderingen må foretas med bakgrunn i om serien på skapelsestidspunktet var så original og særegen at smykkene bør vernes. Dette er forhold jeg per i dag ikke er kjent med.  

Når man har opphavsrett får man et vern. Dette vernet medfører at man som innehaver av opphavsretten får en enerett til å blant annet råde over åndsverket, herunder å fremstille eksemplarer av det. 

Forutsatt at du innehar opphavsrett til kolleksjonen vil man måtte vurdere hvorvidt de produktene som er i markedet er så like din smykkeserie at det er kopier som krenker opphavsretten din. Det er ikke slik at alt som ligner et produkt som er vernet av opphavsretten vil anses for å være en krenkelse av opphavsretten. Det stilles krav til at det er en viss fare for forveksling, sammenligning av håndverket som er gjort, hvordan produktene fremstår, om tanken bak produktet er den samme, om det stor forskjell i kvalitet og pris etc. Slik jeg forstår faktum kan det tenkes at flere av disse argumentene tilsier at det er kopier som er for lik din kolleksjon, og som derfor kan vurderes å krenke dine rettigheter.  

Hvis opphavsretten er krenket, er det mulig å kreve erstatning. Normalt beregnes erstatningen ved å ta utgangspunkt i hvor mange av kopien som er solgt. Deretter anslås skjønnsmessig hvor mange av de som har kjøpt kopien som ville kjøpt dine produkter og ganger det med dekningsbidrag per solgte smykke. 

Uavhengig av registrering har design beskyttelse mot urimelig etterligning etter markedsføringsloven. Markedsføringsloven forbyr urimelig etterligning av en annens produkt når det kan medføre fare for forveksling, og den såkalte generalklausulen forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Markedsføringsloven supplerer det immaterialrettslige etterlikningsvernet. Bestemmelsene i markedsføringsloven innebærer, i likhet med de immaterialrettslige enerettsposisjonene, en betydelig begrensning av det som for øvrig er hovedregelen, nemlig at det er tillatt for aktører på markedet å la seg inspirere av og utnytte andres innsats og resultatet. Dette er forhold som kan brukes som grunnlag for å stanse produksjon og salg av kopiproduktene. 

Jeg har inntrykk av at det viktigste for deg er at salget av kopiproduktene stanses. Dette kan gjøres ved brev/prosessvarsel hvor bruddet anføres. Ytterligere prosess vil kunne være å begjære midlertidig forføyning med påstand om stans av salget. En slik forføyning vil, forutsatt at vilkårene for slik forføyning er oppfylte, kunne stanse et salg i påvente av et endelig utfall av tvisten, for eksempel rettskraftig dom eller rettsforlik. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *