Oppløsning og avvikling av aksjeselskap – hvordan går jeg frem?

Jeg har drevet gullsmedbutikk i snart 33 år, og planlegger nå å avvikle driften da jeg ikke har noen til å overta etter meg når jeg pensjonerer meg.  

Jeg driver butikken gjennom et aksjeselskap og har 3 ansatte.  

Hvordan går jeg frem for å avvikle virksomheten og aksjeselskapet og hva koster det?n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 8 2017, s. 29) 

En oppløsning og avvikling av aksjeselskapet ditt må gjennomføres i to trinn. Begge trinnene er regulert i aksjeloven kapittel 16. 

Først må aksjeselskapet beslutte at det skal oppløses. Neste trinn er at aksjeselskapet beslutter at det skal slettes. Begge trinnene må meldes til Foretaksregisteret.  

Tiden mellom trinn én og trinn to kalles ofte for avviklingsperioden, der avviklingsstyret, som velges av generalforsamlingen, må forberede avvikling/sletting av aksjeselskapet. 

En forutsetning for å kunne foreta en slik totrinns avviklingsprosess av selskapet ditt er at det finnes eiendeler i selskapet til å dekke forpliktelsene. I motsatt fall vil selskapet måtte gå gjennom en konkursbehandling. 

Avviklingsperioden kan ikke være kortere enn 6 uker og normalt bør den ikke være lengre enn 12 måneder. 

I HOVEDTREKK MÅ FØLGENDE GJENNOMFØRES: 

1.Generalforsamlingen må vedta at aksjeselskapet skal oppløses/slettes. Generalforsamlingsbeslutningen om oppløsning/sletting krever tilslutning fra minst to tredeler av både avgitte stemmer og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Siden det synes som om du er eneeier av gullsmedbutikken vil ikke dette være noe problem.  

2.Når oppløsning er besluttet, skal selskapet ved sitt foretaksnavn på brev, kunngjøringer og andre dokumenter tilføye ordene «under avvikling». Du kan fortsette virksomheten i butikken i avviklingsperioden i den utstrekning det er ønskelig for en hensiktsmessig gjennomføring av avviklingen, for eksempel avholdelse av opphørssalg. 

3.I forbindelse med at generalforsamlingen beslutter oppløsning skal det også velges et avviklingsstyre som trer sammen i stedet for selskapets styre og daglig leder. Det er ikke noe i veien for å velge det sittende styre som avviklingsstyre. Valget av avviklingsstyre gjelder på ubestemt tid, likevel med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer på tre måneder. 

4.Generalforsamlingens beslutning om oppløsning/sletting og valg av avviklingsstyre meldes til Foretaksregisteret, og meldingen vil bli offentliggjort på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider. Det vil løpe en kreditorfrist på seks uker fra den datoen kunngjøringen publiseres, og eventuelle kreditorer må melde kravet til avviklingsstyrets leder. 

5.I avviklingsperioden skal avviklingsstyret lage en fortegnelse over selskapets forpliktelser, rettigheter og eiendeler. Avviklingsstyret skal på bakgrunn av denne fortegnelsen utarbeide en avviklingsbalanse. Både fortegnelsen og avviklingsbalansen må revideres av en revisor, dette gjelder også når aksjeselskapet har besluttet å ikke ha revisor. Foretaksregisteret vil følge opp og returnere avviklingsmeldinger hvor revisors erklæring ikke er vedlagt. 

6.Selskapets eiendeler må omgjøres i penger og alle forpliktelser må gjøres opp, deriblant eventuelle skattekrav.  

7.Et eventuelt overskudd i selskapet etter dekning av forpliktelsene utdeles til aksjonærene. Slik utdeling kan tidligst gjøres seks uker etter kunngjøringen av avviklingen i Foretaksregisteret, men andre ord etter utløpet av kreditorfristen. 

8.Melding om sletting av selskapet skal sendes til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold etter at generalforsamlingen har godkjent det endelige avviklingsoppgjøret. 

Det er gratis å melde oppløsning og sletting av et aksjeselskap. 

Det kan være lurt å vurdere advokat- og revisorbistand i forbindelse med en avvikling, blant annet for å forsikre seg om at alle lovkrav følges, og avviklingsprosessen ikke blir unødvendig forsinket og fordyrende. 

Lykke til!. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *