EKSTRAFERIE FOR DE OVER 60

Jeg har nå fått en ansatt som har fylt 60 år, og er informert om at ansatte over 60 år har særskilte tilleggsrettigheter når det gjelder ferie.  

Kan du si hva som gjelder for slike ansatte, også i forhold til feriepenger?  n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 6 2017, s. 27)

Det er riktig som du skriver at ansatte over 60 år har rett til ekstra ferie, noe som følger av særskilt bestemmelse i ferieloven. 

Ansatte som fyller 60 år i ferieåret har rett til seks virkedager (én uke, da lørdag også er ”virkedag” etter loven) ekstra ferie per ferieår. Dersom den ansatte fylte 60 år i 2017 har han med andre ord rett til å avvikle én ukes ekstraferie i 2017. 

 Du som arbeidsgiver har den samme aktivitetsplikten i forhold til å sørge for at ekstraferien avvikles som ved alminnelig ferie, det vil si hvert ferieår. 

Den ansatte bestemmer selv når ekstraferien skal avvikles, med mindre annet er avtalt.  

Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Denne retten kan likevel ikke brukes til å oppnå flere reelle arbeidsdager fri enn det antall arbeidsdager den ansatte normalt har i løpet av en uke. Om den ansatte for eksempel jobber deltid tre dager i uken, vil tre dagers avviklet ferie bety at én ukes ferie er avviklet.  

En eventuell tariffavtalefestet femte ferieuke vil ikke «spise opp» ekstrauken for ansatte over 60 år, noe som uttrykkelig er regulert i tariffavtalene. Ansatte som er over 60 år og som omfattes av tariffavtale som omfatter den femte ferieuken har derfor krav på seks uker årlig ferie. 

Dersom den ansatte på forhånd har avtalefestet ferie som overstiger den lovfestede ferietiden etter ferieloven, har lagmannsretten i en dom fra 2015 uttalt at ansatte over 60 år ikke vil ha krav om ytterligere én senioruke etter ferieloven. 

Den ansatte plikter etter ferieloven å gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferien. 

Ansatte over 60 år med rett til ekstraferie som anført ovenfor har rett til 12,5 % av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Feriepengene beregnes ut fra det den ansatte har fått som arbeidsvederlag (lønn etc.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte. Det skal likevel beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *