ENDRINGER I AKSJELOVEN

Jeg har drevet min virksomhet gjennom AS i snart 40 år nå. Jeg har hørt at aksjeloven har blitt endret i det siste. Hvilke endringer kan tenkes relevante for meg?n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 8 2018, s.28)

Aksjeloven har gjennomgått flere endringer i 2017 og 2018, blant annet i et forsøk på å modernisere regelverket i forhold til muligheten for bruk av elektroniske løsninger. 

I det følgende skal jeg kortfattet angi noen av endringene som kan tenkes å ha relevans for deg. 

Utarbeidelse og oppbevaring av dokumenter, meldinger etc.  

Mulighet for elektroniske løsninger for utarbeiding og oppbevaring av dokumenter og elektronisk signatur er tatt inn i aksjeloven. 

Det er presisert at oppbevaringstiden for stiftelsesdokumentet, generalforsamlingsprotokoller (inkludert fortegnelse over aksjonærer som deltok) og styreprotokoller er hele selskapets levetid. 

Det er også tatt inn bestemmelse som åpner for elektroniske løsninger for kommunikasjon mellom selskapet og dets aksjonærer. 

HANDLEPLIKT FOR STYRET VED TAP  
AV EGENKAPITAL 

Den tidligere bestemmelsen om styrets handleplikt dersom halvparten av aksjekapitalen er tapt er tatt ut, men grunnprinsippet i bestemmelsen er videreført uten endringer. Dette gjelder krav til forsvarlig egenkapital, herunder likviditet, og styrets handleplikt hvis det må antas at den reelle egenkapitalen i selskapet er lavere enn forsvarlig. 

AKSJEEIERBOKEN SKAL INNEHOLDE DIGITAL ADRESSE 

Krav om angivelse av digital adresse i aksjeeierboken har sammenheng med bestemmelsen om at meldinger mellom selskapet og aksjonærene kan skje ved hjelp av elektroniske løsninger. Denne delen av aksjeeierboken skal likevel holdes intern, mens det øvrige innholdet i aksjeeierboken skal være tilgjengelig for allmennheten som tidligere. 

FORENKLET GENERALFORSAMLING 

Reglene om forenklet generalforsamling er systematisert og gjort lettere tilgjengelig. En forenklet generalforsamling holdes uten møte, og kan for eksempel skje ved at dokumentene sendes per e-post til aksjonærene.  

En forenklet generalforsamling egner seg hvor det er enighet om slik gjennomføring, og ikke minst i selskaper med eneaksjonær. 

Generalforsamlingsprotokollen skal angi at reglene om forenklet generalforsamling er lagt til grunn. Er det flere aksjonærer skal stemmegivningen også fremgå av protokollen. 

Aksjeloven åpner nå i større grad for at aksjonærene kan delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler og for at aksjonærene kan avgis forhåndsstemme. 

STYRETS TJENESTETID  

Hovedregelen for styremedlemmers tjenestetid er som tidligere to år. Vedtektene kan likevel fastsette kortere eller lengre tid, og kan nå også fastsette ubestemt tjenestetid. 

Et styremedlem trenger ikke lenger særlig grunn for å fratre før tjenestetiden er utløpt. 

BEKREFTELSER VED KAPITALNEDSETTELSE I AKSJESELSKAP 

Det er ikke lenger behov for bekreftelser fra revisor ved kapitalnedsettinger. Nedsetting til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, nedsetting til utbetaling eller andre formål, kan nå skje uten bekreftelser fra revisor. Alle andre krav, herunder bestemmelser om hva som kan utdeles og alle forhold som styret må ta hensyn til, er videreført uendret. 

BEKREFTELSE AV INNSKUDD I PENGER VED STIFTELSE ELLER KAPITALFORHØYELSE 

Nå kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte innskudd i penger ved stiftelse og ved kapitalforhøyelse. Etter tidligere rett kunne bare bank og revisorer bekrefte slike aksjekapitalinnskudd. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *