Hva bør en forhandler-avtale inneholde?

Jeg produserer smykker og er i dialog med en butikkjede om inngåelse av en forhandleravtale. Jeg har fått oversendt en avtale på én og en halv side som nesten ikke sier noe om hva som skal gjelde mellom oss. Jeg er ikke komfortabel med å signere denne kontrakten. Hva bør egentlig en forhandleravtale inneholde? n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 4 2017, s. 26)

Innledningsvis må det presiseres at jeg ikke har sett utkastet til forhandleravtale du har fått oversendt, slik at mine råd vil være av generell karakter. Du anbefales derfor å få en advokat til å vurdere avtalen i forhold til dine behov og ønsker, og ikke signere avtalen før du forstår innholdet av avtalen fullt ut.  

Avtalen bør på generelt grunnlag ta sikte på å angi en balansert fordeling av kontraktspartenes plikter og rettigheter. 

En forhandler vil videreselge produktene i eget navn og for egen regning. Det finnes ikke noen særskilt forhandlerlov i Norge slik som for agentur- og kommisjonsforhold. Det er derfor som utgangspunkt opp til partene å avtale hvordan forhandlerforholdet skal reguleres, dog slik at samarbeidet ikke er i strid med tilgrensende og relevant lovverk, som for eksempel avtaleloven og konkurranseloven. 

I det følgende angis noen forhold som er viktige å tenke på ved inngåelse av en forhandleravtale, uten at fremstillingen er ment som uttømmende. 

1.Det må vurderes om forhandleren skal være eneforhandler og derfor ha eksklusivitet i et nærmere bestemt geografisk område (forhandlerområdet) eller marked og om dette er i tråd med konkurranseretten. 

2.Angivelse av hvilke produkter avtalen omfatter. Dersom produktporteføljen er omfattende, kan det være formålstjenlig å angi produktene i et særskilt vedlegg til avtalen. Dette vil også gjøre det enklere å oppdatere produktporteføljen uten å måtte gå til endring av selve avtalen. 

3.Kjøpsforpliktelser for forhandleren. Husk at slike forpliktelser må vurderes opp mot konkurranselovgivningens skranker. 

4.Priser og leveringsbetingelser, inkludert når risikoen for produktene får over på forhandleren og kostnader ved frakt. Dersom du har utarbeidet standard salgsbetingelser eller forhandleren har utarbeidet standard innkjøpsbetingelser, bør disse vurderes inntatt som del av avtalen. 

5.Forhandlerens mulighet for salg av andre konkurrerende produkter og salg utenfor forhandlerområdet. Dersom leverandøren har en markedsandel på mindre enn 30 prosent og forhandleren også representerer mindre enn 30 prosent av det innkjøpsmarkedet der forhandleren kjøper produktene, vil det kunne avtales en konkurranseklausul på inntil fem år mens forhandlerforholdet består. 

6.Oppsigelsestid dersom avtalen skal være løpende. 

7.Forhandlerens plikter hva gjelder salgsarbeid og distribusjon av produktene, markedsføring, lagerhold, informasjon til leverandøren om markedsforhold og forhandlerens bruk av leverandørens varemerker og andre immaterielle rettigheter. 

8.Leverandørens plikter hva gjelder levering av produkter, dokumentasjon og informasjon om produktene og innføring i produktene som grunnlag for at forhandleren skal kunne gjennomføre et effektivt videresalg. 

9.Hvordan reklamasjoner skal håndteres.

10.Eventuell plikt til skade-, produktansvars- og avbruddsforsikring. 

11.Taushetsplikt om avtalens innhold. 

12.Partenes muligheter for å overdra avtalen. 

13.Misligholdsbestemmelser, blant annet knyttet til misligholdsbeføyelser (for eksempel heving ved vesentlig mislighold og erstatning ved mislighold). 

14.Hva som skjer ved oppfyllelseshindringer (force majeure). 

15.Forhold knyttet til avtalens opphør, for eksempel rett til tilbakekjøp av produkter fra forhandleren og prising av slikt tilbakekjøp.

16.Lovvalg og verneting, eventuelt voldgiftsklausul. 

Ved inngåelse av forhandleravtaler med utenlandske aktører er det dessuten flere forhold som må vurderes, blant annet toll- og avgiftsmessige forhold og særlig fokus på valg av lovvalg og verneting. Med lovvalg menes hvilket lands rett samarbeidet og forhandleravtalen skal reguleres etter. Med verneting menes hvilket lands domstol som skal håndtere en eventuell tvist mellom partene.  

Lykke til med kontraktsforhandlinger og –inngåelse! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *