LOV OG RETT OM KJØP OG SALG

Advokat Aleksander Ryan har tidligere skrevet om kjøp og salg av virksomheter i Gull & Ur. Vi bringer artikkelen, der han anfører noen hovedpunkter, på nytt.  

(Fagbladet Gull&Ur nr. 7 2016, s. 9)

AKSJER ELLER INNMAT? 

Partene må avgjøre om aksjene eller virksomheten (innmaten) skal overdras. Ved innmatssalg overdras typisk deler av virksomheten, sammen med nærmere angitt driftsløsøre og ansatte. 

For kjøper medfører aksjekjøp i prinsippet større risiko enn innmatskjøp, da alle forpliktelser/ansvar som hovedregel følger selskapet. Denne risikoen kan reduseres gjennom forundersøkelser av selskapet (due diligence), garantier fra selger og prisavslagsbestemmelser.  

Det er viktig å være oppmerksom på at noen typer av risiko heller ikke kan unngås ved innmatkjøp, så som risiko knyttet til offentligrettslige mangler i forhold til bygnings- og miljølovgivning.  

Det kan videre tenkes at konsesjon er nødvendig ved innmatkjøp, men ikke ved aksjekjøp. 

Det kan videre tenkes at konsesjon er nødvendig ved innmatkjøp, men ikke ved aksjekjøp. 

DUE DILIGENCE  

En due diligence bør omfatte en økonomisk og juridisk gjennomgang av selskapet. I en juridisk due diligence vil advokaten vurdere de juridiske risikoene ved et kjøp, knyttet blant annet til selskaps-, regnskaps- og finansforhold, arbeidsrett/pensjonsordninger, kunde- og leverandøravtaler, forsikringsforhold, fast eiendom, skatt/avgift og tvister. 

Det vanlige har hittil vært at det er potensiell kjøper som gjennomfører due diligence, men vi ser også eksempler på at selger gjennomfører forberedende due diligence som fremlegges som dokumentasjon og beslutningsstøtte for aktuelle kjøpere. 

ANSATTE 

Ved kjøp av aksjer vil de ansatte som hovedregel følge med. Er noen av de ansatte viktige for kjøper, kan kjøper kreve at de fortsatt skal være ansatt i selskapet i en bestemt periode. I tillegg kan kjøper kreve konkurranse- og karanteneklausuler overfor nøkkelpersonell og aksjonærer i det solgte selskap. 

Innmatssalg kan også medføre at de ansatte må overtas av kjøper. Plikten inntrer først når kjøper erverver hele virksomheten, eller en selvstendig del av virksomheten som beholder sin identitet etter overføringen. Innmatkjøp kan derfor etter omstendighetene gi mulighet til å unngå overtagelse av ansatte og uønskede pensjonsordninger.  

SKATT 

Salg av aksjer vil som utgangspunkt utløse skatt på gevinst/fradrag for tap. Salg av aksjer kan imidlertid gjennomføres skattefritt ved å følge reglene om skattefri fusjon eller fisjon (ved salg av deler av selskapet). Andre skattemessige hensyn kan spille inn for selger, herunder inngangsverdien på aksjene. 

Adskilt fra selgers skatteposisjon må selskapets skatteposisjon vurderes. Kjøp av aksjer eller innmat kan motiveres ut fra kjøpers eller selgers ønske om å overta/beholde selskapets skatteposisjoner, typisk et fremførbart underskudd. Ved aksjesalg følger i prinsippet alle skatteposisjonene til selskapet med.  

MERVERDIAVGIFT 

En overdragelse av aksjer vil i utgangspunktet ikke utløse merverdiavgift. Tilsvarende gjelder som hovedregel for innmatsalg. Overdragelse av innmat kan likevel unntaksvis innebære en såkalt justeringshendelse som krever endring av avgiftsgrunnlaget.  

VAREMERKER 

Ved kjøp av innmat bør det vurderes om firmanavn eller varemerkenavn skal erverves, da slike som utgangspunkt ikke følger med. 

OMSETNINGSHINDRE 

Vær oppmerksom på at forkjøps- og innløsningsretter kan hindre et ønsket salg. Videre kan konkurranselovgivningen hindre en overdragelse. 

OPPSUMMERING 

Det må foretas en konkret helhetsvurdering av om overdragelsen bør gjennomføres som et aksje- eller innmatsalg.  

Videre bør det gjennomføres due diligence, og utarbeides avtale som regulerer blant annet kjøpsgjenstanden og kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *