Beskyttelse av foretaksnavn

Jeg er i ferd med å etablere et eget sølvsmedverksted og er i den forbindelse interessert i å beskytte foretaksnavnet til verkstedet. Jeg ønsker å opprette en hjemmeside med verkstedets navn som domenenavn. Hvilke rettigheter har jeg når verkstedet og domenet er registrert, og finnes det andre måter enn registrering å sikre foretaksnavnet på?n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 4 2016, s. 26)

ET FORETAKSNAVN KAN SOM UTGANGSPUNKT OPPNÅ BESKYTTELSE PÅ TRE ULIKE MÅTER: 

  • Registrering av foretaksnavnet i Foretaksregisteret i Brønnøysund
  • Registrering av foretaksnavnet som varemerke i varemerkeregisteret eller ved innarbeidelse som følge av utstrakt og/eller intensiv bruk av merket. 
  • Registrering av foretaksnavnet som domenenavn

Registreringene gir ulik typer vern mot andres bruk, og registreringene utelukker ikke hverandre. 

I tillegg kan det oppnås vern av foretaksnavnet etter markedsføringslovens bestemmelser om god markedsførings- og forretningsskikk næringsdrivende imellom og forbud mot produkt- og kjennetegnsetterlikning. 

REGISTRERING AV FORETAKSNAVNET I FORETAKSREGISTERET 

Registrering av foretaksnavnet i Foretaksregisteret gir etter foretaksnavneloven (ftnavnl.) innehaveren enerett til det registrerte foretaksnavnet. Dette betyr for det første at ingen andre senere kan registrere eller ta i bruk et identisk foretaksnavn. Videre medfører registreringen at innehaver av foretaksnavnet får enerett til å bruke foretaksnavnet som kjennetegn for varer og tjenester innenfor den virksomhet eller liknende virksomhet som foretaket opererer innenfor. 

Foretaksnavneregistreringen gir derimot ikke automatisk vern mot konkurrenters bruk av et liknende foretaksnavn. For at foretaksnavnet skal være vernet, må foretaksnavnet fylle de krav til særpreg som stilles til varemerker. Særpregkravet innebærer at navnet må være egnet til å skille eierens varer og tjenester fra andres varer og tjenester, ved at foretaksnavnet ikke bare utgjør en beskrivelse av de varer eller tjenester som selges. Eksempelvis vil bruken av «Olsen Sølvsmedverksted» som foretaksnavn ikke hindre andre i å registrere «Pedersen Sølvsmedverksted» som foretaksnavn. Du bør derfor vurdere å velge et foretaksnavn som har særpreg, det vil si som ikke beskriver hvilken bransje din virksomhet er i. Jo mer særpreget og fantasifullt foretaksnavnet er, dess større vern vil det ha mot andres foretaksnavn og varemerker. 

Foretaksnavneregistreringen beskytter verken produktnavn, navn på tjenester, logoer eller annen grafisk utforming av navn. Slik beskyttelse oppnås derimot gjennom varemerkeregistrering.

REGISTRERING AV FORETAKSNAVNET SOM VAREMERKE 

En varemerkeregistrering av foretaksnavnet hos Patentstyret vil kunne gi et styrket vern ved at varemerket registreres for de klasser av varer og tjenester som navnet brukes for, og på den måten sikrer deg mot at andre kan utnytte verdien av navnet. Et søk i Patentstyrets database viser at et par sølvsmeder har registrert sitt foretaksnavn som varemerke som et rent ordmerke. Til sammenligning har en rekke gullsmeder registrert sitt foretaksnavn som varemerke, enten som et rent ordmerke eller som et kombinert merke sammen med virksomhetens logo.  

Du kan selv undersøke i Patentstyrets database (varemerkeregisteret) om det allerede finnes identiske eller lignende registrerte varemerker som ditt foretaksnavn. Databasen er å finne på https://dbsearch2.patentstyret.no/, er åpen for alle og gratis. 

Eneretten til et varemerke medfører at ingen andre enn eieren kan bruke varemerket, eller et liknende kjennetegn som varemerket, for de varer og tjenester varemerket er registrert for. Eneretten omfatter også bruk av varemerket eller et liknende kjennetegn for liknende varer og tjenester som det navnet er registrert for. Retten til varemerket dekker all bruk av varemerket som identifikasjon av varer, tjenester og av foretaket som produserer disse, noe som eksempelvis omfatter bruk av varemerket på ulike typer forretningsdokumenter og ikke minst bruk av varemerket i alle typer markedsføring, herunder markedsføring på internett. 

Et registrert varemerke gir enerett i 10 år dersom varemerket i denne perioden brukes for de varer og tjenester de er registrert for. Registreringen kan deretter fornyes for 10 år av gangen. Retten til varemerkene kan falle bort ved ikke-bruk i mer enn 5 år.  

Rett til varemerke er nærmere regulert i varemerkeloven. 

Eieren av varemerket kan avtale med andre virksomheter at de kan benytte/leie varemerket. Vi anbefaler i så tilfelle at det inngås en skriftlig avtale mellom partene, som angir partenes rettigheter og plikter, avtalens varighet, oppsigelse/reforhandlingsmuligheter og vederlagsform. Er du i tvil om utformingen av en slik avtale, bør du søke søk bistand hos advokat. 

REGISTRERING AV DOMENENAVN 

Verken registrering av foretaksnavnet i Enhetsregisteret eller registrering av foretaksnavnet som varemerke gir automatisk rett til bruk av foretaksnavnet som domenenavn.  

Reglene for registrering av domenenavn under toppdomenet .no tillater som utgangspunkt hvem som helst å registrere et hvilket som helst ledig domenenavn, selv om et annet foretak allerede har foretaksnavnerett eller varemerkerett til navnet, forutsatt at domenenavnet ikke er forbudt eller reservert. Dette gjelder også domenenavn som er nesten likt andre registrerte domenenavn, men her kan øvrige registreringer og markedsføringsloven sette begrensninger.  
Det er med andre ord «førstemann til mølla» – prinsippet som gjelder. Du kan undersøke om det domenet du ønsker er ledig på  
www.norid.no.  

FØLGENDE VILKÅR MÅ VÆRE OPPFYLTE FOR Å KUNNE SØKE OM ET .NO DOMENENAVN: 

1.Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 

2.Virksomheten må ha norsk postadresse 

3.Virksomheten må følge regelverket for registrering og bruk av domenet 

4.Virksomheten må inngå avtale med en registrar som gjennomfører søknadsprosessen og registreringen 

Regelverket for .no-domener finner du på https://www.norid.no/navnepolitikk.html. Regelverket inneholder reglene for registrering, løpende abonnement, oppdatering, overføring og sletting av  
.no-domener. 

En domeneregistrering kan bestrides som urettmessig fra tredjemann som mener å ha rettigheter til domenenavnet, for eksempel gjennom varemerkeregistrering eller gjennom bruk slik at markedsføringslovens bestemmelser om god forretningsskikk kommer til anvendelse. Vi anbefaler derfor at du så snart som mulig får registrert det ønskede foretaksnavnet som domenenavn. I denne sammenheng skal du være oppmerksom på at andre kan registrere virksomhetsnavn.com, virksomhetsnavn.net, virksomhetsnavn.org etc. til tross for at du har registrert virksomhetsnavn.no. Det kan derfor være lurt å vurdere å registrere også andre toppdomener enn virksomhetsnavn.no. 

Domeneregistreringer kan innklages til domeneklagenemnda, evt. ordinære domstoler.  

OPPSUMMERING 

Den sikreste måten å forhindre at andre tar ditt foretaksnavn som foretaksnavn eller på annen måte benytter det i sin virksomhet, er selv å ha kontroll på foretaksnavnet gjennom et registrert foretak, et registrert domenenavn og eventuelt gjennom et registrert varemerke. 

Er du i tvil om forhold rundt registrering av foretaksnavnet eller andre registreringer hos Enhetsregisteret, Patentstyret eller hos Norid kan det være tids- og ressursbesparende å søke bistand fra advokat. 

Lykke til med etablering av virksomheten og beskyttelse av foretaksnavnet! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *