Hvilken betydning har butikkoverenskomsten for meg som arbeidsgiver?

Jeg er medlem i Virke og seks av mine butikkansatte er organiserte i Handel og Kontor, slik at Hovedavtalen Virke-LO og Landsoverenskomsten Virke – Handel og Kontor kommer til anvendelse. Hvordan skal jeg som arbeidsgiver forholde meg til overenskomsten, både overfor de seks som er organiserte og de øvrige ansatte som ikke er organiserte når det gjelder lønn? Er det slik at de ansatte som ikke er organiserte kan kreve samme lønnsbetingelser som angitt i overenskomsten? Gjelder overenskomsten for alle butikkene mine? n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 6 2016, s. 28)

Den enkelte ansattes individuelle arbeidskontrakt og eventuell kollektiv tariffavtale vil til sammen utgjøre den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale. 

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon eller fagforening (ikke den enkelte arbeidstaker) på den ene side og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon på den annen side. Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere overenskomster, i ditt tilfelle Landsoverenskomsten. 

Landsoverenskomsten 2016 – 2018 (Overenskomsten) mellom Virke og LO/Handel og Kontor Norge er gitt med hjemmel i Hovedavtalen Virke – LO 2014-2017 (Hovedavtalen) mellom Virke og LO.  

Hovedavtalen (tariffavtalens del 1) og Overenskomsten (tariffavtalens del 2) utgjør samlet den gjeldende tariffavtalen. Hovedavtalen og Overenskomsten omtales heretter samlet som Tariffavtalen. 

Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold, eksempelvis arbeidstid, lønn under sykdom og svangerskap, ytelser ved yrkesskade, pensjonsforhold/AFP osv. 

Hverken arbeidstakere eller arbeidsgiver kan påberope seg klausuler i Tariffavtalen uten inngått avtale. Tariffavtalen gjelder som hovedregel kun for butikker der en gruppe arbeidstakere er organiserte og butikken har skrevet under på Tariffavtalen, enten som medlem av en arbeidsgiverforening eller gjennom såkalt direkteavtale. Medlemskap i Virke medfører derfor ikke automatisk at en butikk blir bundet av Tariffavtalen. Først når en fagforening har medlemmer bedriften, vil fagforeningen, når visse vilkår avtalt mellom hovedorganisasjonene er oppfylt, ha rett på å få sin tariffavtale gjort gjeldende ved butikken. Som hovedregel må minst 10 prosent av arbeidstakerne innenfor det aktuelle området være organisert i fagforeningen. I avtaler med Handel og Kontor er kravet 30 % dersom antall organisasjonsmulige i virksomheten er 10 ansatte eller færre. 

Det eksisterer ikke noen generell minstelønnsregulering i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Enkelte bransjer har likevel innført minstelønn. 

Arbeidsgiver har derfor ikke noen juridiske forpliktelser til å følge lønnsbestemmelser i tariffavtaler han ikke formelt er bundet av. Mange arbeidsgivere velger likevel å praktisere deler av innholdet fordi man ønsker å praktisere lønns- og arbeidsvilkår som samsvarer med resten av bransjen/virksomheten.  

Siden du som arbeidsgiver er bundet av Tariffavtalen, er du tariffmessig forpliktet til ikke å gi dårligere eller bedre lønns- og arbeidsvilkår overfor ubundne arbeidstakere for det arbeid som er regulert i Tariffavtalen. Tariffbestemmelser om ufravikelighet i forhold til uorganiserte arbeidstakere er inntatt av hensyn til de organiserte arbeidstakerne for å forhindre at arbeidsgiver undergraver deres stilling ved å inngå arbeidsavtaler med uorganiserte arbeidstakere med vilkår som strider mot tariffavtale. 

Som tariffbundet arbeidsgiver er det din plikt til å se til at Tariffavtalen følges, ofte godt hjulpet av de tillitsvalgte.  

Merk at tariffavtale i Virke knyttes til geografisk enhet/organisasjonsnummer. Dersom du har flere butikker med ulike organisasjonsnumre og ansatte, kan det tenkes at kun enkelte av butikkene er bundet av Tariffavtalen. 

Overenskomsten kan lastes ned på:  

http://www.virke.no/ 
virkehjelperdeg/tariff/Sider/ 
Landsoverenskomsten.aspx 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *